Phonemes Radicals Random hieroglyph Add word

Китайские иероглифы

Иероглиф 磬

Пекинское чтение: qing4 qing3.
Пиньин: qìng qǐng.
Zhuyin: ㄑㄧㄥˋ ㄑㄧㄥˇ.
Количество черт: 11

Иероглиф 哄

Z-Variant: 閧.
Пекинское чтение: hong1 hong3 hong4.
Пиньин: hōng hǒng hòng.
Zhuyin: ㄏㄨㄥ ㄏㄨㄥˇ ㄏㄨㄥˋ.
Количество черт: 6

Иероглиф 匏

Пекинское чтение: pao2.
Пиньин: páo.
Zhuyin: ㄆㄠˊ.
Количество черт: 9

Иероглиф 颉

Традиционное написание: 頡.
Z-Variant: 頡.
Пекинское чтение: jie2 jia2 xie2.
Пиньин: jié jiá xié.
Zhuyin: ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄚˊ ㄒㄧㄝˊ.
Количество черт: 6

Иероглиф 沱

Z-Variant: 沲.
Пекинское чтение: tuo2 duo4 chi2.
Пиньин: tuó duò chí.
Zhuyin: ㄊㄨㄛˊ ㄉㄨㄛˋ ㄔˊ.
Количество черт: 5

Иероглиф 呅

Пекинское чтение: mei2.
Пиньин: méi.
Zhuyin: ㄇㄟˊ.
Количество черт: 4

Иероглиф 澥

Пекинское чтение: xie4.
Пиньин: xiè.
Zhuyin: ㄒㄧㄝˋ.
Количество черт: 13

Иероглиф 颡

Традиционное написание: 顙.
Пекинское чтение: sang3.
Пиньин: sǎng.
Zhuyin: ㄙㄤˇ.
Количество черт: 10

Иероглиф 洪

Z-Variant: 洚.
Пекинское чтение: hong2.
Пиньин: hóng.
Zhuyin: ㄏㄨㄥˊ.
Количество черт: 6

Иероглиф 曆

Z-Variant: 历.
Пекинское чтение: li4.
Пиньин: lì.
Zhuyin: ㄌㄧˋ.
Количество черт: 12

Иероглиф 祗

Z-Variant: 只.
Пекинское чтение: zhi1.
Пиньин: zhī.
Zhuyin: ㄓ.
Количество черт: 5

Иероглиф 芹

Пекинское чтение: qin2.
Пиньин: qín.
Zhuyin: ㄑㄧㄣˊ.
Количество черт: 4

Иероглиф 吭

Пекинское чтение: hang2 keng1.
Пиньин: háng kēng.
Zhuyin: ㄏㄤˊ ㄎㄥ.
Количество черт: 4

Иероглиф 疼

Пекинское чтение: teng2.
Пиньин: téng.
Zhuyin: ㄊㄥˊ.
Количество черт: 5

Иероглиф 俟

Z-Variant: 竢.
Пекинское чтение: si4 qi2.
Пиньин: sì qí.
Zhuyin: ㄙˋ ㄑㄧˊ.
Количество черт: 7

Иероглиф 驂

Упрощенное написание: 骖.
Пекинское чтение: can1.
Пиньин: cān.
Zhuyin: ㄘㄢ.
Количество черт: 11

Иероглиф 辑

Традиционное написание: 輯.
Z-Variant: 輯.
Пекинское чтение: ji2.
Пиньин: jí.
Zhuyin: ㄐㄧˊ.
Количество черт: 9

Иероглиф 岳

Z-Variant: 嶽.
Пекинское чтение: yue4.
Пиньин: yuè.
Zhuyin: ㄩㄝˋ.
Количество черт: 5

Иероглиф 穹

Пекинское чтение: qiong1 qiong1 kong1 qiong2.
Пиньин: qióng qiōng kōng.
Zhuyin: ㄑㄩㄥˊ ㄑㄩㄥ ㄎㄨㄥ.
Количество черт: 3

Иероглиф 姐

Пекинское чтение: jie3.
Пиньин: jiě.
Zhuyin: ㄐㄧㄝˇ.
Количество черт: 5