Phonemes Radicals Random hieroglyph Add word

Китайские иероглифы

Иероглиф 拥

Традиционное написание: 擁.
Z-Variant: 擁.
Пекинское чтение: yong3 yong1.
Пиньин: yǒng yōng.
Zhuyin: ㄩㄥˇ ㄩㄥ.
Количество черт: 5

Иероглиф 蓖

Z-Variant: 芘.
Пекинское чтение: bi4.
Пиньин: bì bī.
Zhuyin: ㄅㄧˋ ㄅㄧ.
Количество черт: 10

Иероглиф 氩

Традиционное написание: 氬.
Пекинское чтение: ya4.
Пиньин: yà.
Zhuyin: ㄧㄚˋ.
Количество черт: 6

Иероглиф 莪

Пекинское чтение: e2.
Пиньин: é.
Zhuyin: ㄜˊ.
Количество черт: 7

Иероглиф 槠

Традиционное написание: 櫧.
Пекинское чтение: zhu1.
Пиньин: zhū.
Zhuyin: ㄓㄨ.
Количество черт: 10

Иероглиф 颗

Традиционное написание: 顆.
Z-Variant: 顆.
Пекинское чтение: ke1 ke3 kuan3.
Пиньин: kē kě kuǎn.
Zhuyin: ㄎㄜ ㄎㄜˇ ㄎㄨㄢˇ.
Количество черт: 8

Иероглиф 脘

Пекинское чтение: wan3.
Пиньин: guǎn wǎn huàn.
Zhuyin: ㄍㄨㄢˇ ㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˋ.
Количество черт: 7

Иероглиф 紞

Пекинское чтение: dan3.
Пиньин: dǎn.
Zhuyin: ㄉㄢˇ.
Количество черт: 4

Иероглиф 釆

Z-Variant: 采.
Пекинское чтение: cai3 cai4.
Пиньин: biàn cǎi.
Zhuyin: ㄅㄧㄢˋ ㄘㄞˇ.
Количество черт: 0

Иероглиф 摵

Пекинское чтение: suo3 she4.
Пиньин: suǒ shè.
Zhuyin: ㄙㄨㄛˇ ㄕㄜˋ.
Количество черт: 11

Иероглиф 麇

Пекинское чтение: jun1 kun3 qun2.
Пиньин: jūn kǔn qún.
Zhuyin: ㄐㄩㄣ ㄎㄨㄣˇ ㄑㄩㄣˊ.
Количество черт: 5

Иероглиф 食

Z-Variant: 饣.
Пекинское чтение: shi2 si4 yi4.
Пиньин: shí sì yì.
Zhuyin: ㄕˊ ㄙˋ ㄧˋ.
Количество черт: 0

Иероглиф 笠

Z-Variant: 笠.
Пекинское чтение: li4.
Пиньин: lì.
Zhuyin: ㄌㄧˋ.
Количество черт: 5

Иероглиф 檟

Z-Variant: 槚.
Пекинское чтение: jia3.
Пиньин: jiǎ.
Zhuyin: ㄐㄧㄚˇ.
Количество черт: 13

Иероглиф 贪

Традиционное написание: 貪.
Z-Variant: 貪.
Пекинское чтение: tan1.
Пиньин: tān.
Zhuyin: ㄊㄢ.
Количество черт: 4

Иероглиф 紡

Упрощенное написание: 纺.
Z-Variant: 纺.
Пекинское чтение: fang3.
Пиньин: fǎng bǎng fàng.
Zhuyin: ㄈㄤˇ ㄅㄤˇ ㄈㄤˋ.
Количество черт: 4

Иероглиф 挃

Пекинское чтение: zhi4.
Пиньин: zhì.
Zhuyin: ㄓˋ.
Количество черт: 6

Иероглиф 庳

Пекинское чтение: bi4.
Пиньин: bēi bǐ.
Zhuyin: ㄅㄟ ㄅㄧˇ.
Количество черт: 8

Иероглиф 槤

Z-Variant: 梿.
Пекинское чтение: lian2.
Пиньин: lián.
Zhuyin: ㄌㄧㄢˊ.
Количество черт: 11

Иероглиф 懌

Упрощенное написание: 怿.
Z-Variant: 怿.
Пекинское чтение: yi4.
Пиньин: yì.
Zhuyin: ㄧˋ.
Количество черт: 13